معرفی انجمن پژواک طاهر

 

پژواک طاهر، انجمنی رسمی، مردمی ، غیرانتفاعی ، غیرسیاسی ، صرفا خیریه می باشد که با تکیه برمشارکت فعال و حمایت مادی و معنوی کریمانه مردمان این مرز و بوم تاسیس و در جهت پیشگیری، درمان، بازتوانی و تخفیف آلام وحمایت از بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنان تلاش می نماید.بزرگترین سرمایه این انجمن ، همکاری داوطلبانه و افتخاری اعضای آن می باشد.
مرکز اصلی فعالیت در سطح شهرستان تبریز و محدوده جغرافیایی مددکاری انجمن ، حسب مراجعه بیماران به این مرکز می باشد.درحال حاضر نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از بیماران مبتلا به سرطان کاملا نیازمند و بی بضاعت را تحت پوشش خود قرار داده و هزینه های داروئی و شیمی درمانی آنان را تامین می نماید.
اهداف انجمن در سه بخش که شامل الف) حمایت ب) خدمات درمانی ج) آموزش، پیشگیری، مشاوره و پژوهشی می باشد، دنبال می شود.

انجمن پژواک طاهر  در  شبکه های اجتماعی

در اینستاگرام انجمن پژواک طاهر عضو شوید

تا به اشاعه فرهنگ خوبی و مهربانی کمک کرده باشید

در تلگرام انجمن پژواک طاهر عضو شوید

تا به اشاعه فرهنگ خوبی و مهربانی کمک کرده باشید

در واتساپ انجمن پژواک طاهر عضو شوید

تا به اشاعه فرهنگ خوبی و مهربانی کمک کرده باشید

همکاران انجمن پژواک طاهر

فهرست