اسکان بیماران شهرستانی

برای حمایت از بیماران شهرستانی مراجعه کننده به مراکز پزشکی تبریز و با تفاهم به وجود آمده با تعدادی از هتل ها و مراکز اقامتی، خدمات اسکان رایگان ارائه می گردد و براساس برنامه های آتی انجمن، ایجاد مرکزی متمرکز به همین منظور پیش بینی شده است.

فهرست