اطلاعات شماره حساب انجمن پژواک طاهر

خیرین و نیکوکاران محترم، برای واریز کمک های نقدی خود می توانند از شماره حساب های فوق استفاده نمایند. ضمنا در صورت تمایل می توانید رسید تراکنش را برای درج در شبکه های اجتماعی انجمن، به شماره  ۷۸۵۶ ۸۸۸ ۰۹۱۴ ارسال نمایید.

فهرست