بازرس انجمن پژواک طاهر تبریز

Samad Pakpour

بازرس انجمن پژواک طاهر تبریز

رزومه

سوابق تحصیلی

فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر و دارنده مدارک متعدد و معتبر در زمینه حرفه سرپرستی  و مدیریتی و صنعت

سوابق کاری

بازنشسته از شرکت موتو ژن تبریز  پس از ۲۵ سال فعالیت در حوزه صنعت

فهرست