توزيع بسته هاي حمايتي

بر اساس اهداف قيد شده در اساسنامه انجمن پژواك طاهر و در راستاي حمايت معيشتي از بيماران نيازمند مبتلا به سرطان تحت پوشش، در ماه مبارك رمضان سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ بسته ارزاق ( هر بسته به ارزش تقريبي ۲۵۰۰۰۰۰ ريال ) با همت انسان هاي نوعدوست و مومنين روزه‌دار، در بین خانواده‌های آنها توزيع شد و در حال حاضر نيز به طور روزانه و بر حسب مراجعه بيماران به دفتر انجمن، بسته هاي حمايتي به طور مستمر توزيع مي شود.

فهرست