معرفی انجمن پژواک طاهر

پژواک طاهر موسسه ای رسمی، مردمی ، غیرانتفاعی ، غیرسیاسی ، صرفا خیریه می باشد که با تکیه برمشارکت فعال و حمایت مادی و معنوی کریمانه مردمان این مرز و بوم تاسیس و در جهت پیشگیری، درمان، بازتوانی و تخفیف آلام وحمایت از بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنان تلاش می نماید.بزرگترین سرمایه این موسسه ، همکاری داوطلبانه و افتخاری اعضای آن می باشد.

مرکز اصلی فعالیت در سطح شهرستان تبریز و محدوده جغرافیایی مددکاری انجمن ، حسب مراجعه بیماران به این مرکز می باشد.درحال حاضر نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از بیماران مبتلا به سرطان کاملا نیازمند و بی بضاعت را تحت پوشش خود قرار داده و هزینه های داروئی و شیمی درمانی آنان را تامین می نماید. اهداف انجمن در سه بخش که شامل حمایت ، خدمات درمانی ، آموزش و پیشگیری و پژوهشی می باشد، دنبال می شود.

فهرست