هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر تبریز

جناب آقای دکتر جلیل واعظ قراملکی

رئیس هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر تبریز

جناب آقای حاج علی غفوری

خزانه دار هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر تبریز

جناب آقای حاج محمدحسین باقری فیروزسالاری

عضو هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر تبریز

جناب آقای مهندس میر ابوالفضل حسنی

عضو هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر تبریز

جناب آقای دکتر ایوب بنی نصرت

عضو هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر تبریز

جناب آقای علی حداد

عضو هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر تبریز

سرکار خانم لیلا نوزمانی

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر تبریز

تصاویر جلسه‌ی

هیئت مدیره انجمن پژواک طاهر

۲۱ خرداد ۹۹

دفتر مدیریت آزمایشگاه سلام

فهرست